زبان انگلیسی
loading...

زبان انگلیسی

learnhotenglish بازدید : 2 يکشنبه 17 بهمن 1395 زمان : 21:51

اسامی شمارشی به اسامی گفته می شود که قابل شمارش هستند. مانند کتاب ، میز و... اسم جمع این اسامی با s (و یا es) همراه می باشد. مانند: books , tables

اسامی غیر شمارشی به اسامی گفته می شود که قابل شمارش نیستند. مانند آب، نمک، حبوبات و ...

اسامی غیر شمارشی بصورت مفرد در جمله ظاهر می شوند و هنگامی که بخواهیم اسامی غیر شمارشی را بصورت جمع در جمله بکار ببریم از عبارتهایی نظیر قطعه ، لیوان ، کیلو و ... بسته به نوع اسم استفاده می کنیم.

مثال :

two glasses of water دو لیوان آب 
two kilos of rice دو کیلو برنج 
three pieces of bread سه تکه نان

برخی از اسامی غیر قابل شمارشی عبارتند از:

abstract ideas: health, advice, help, luck, fun 
sports and activities: tennis, swimming, golf, basketball 
illnesses: cancer, AIDS, diabetes, dengue 
natural events: rain, snow, wind, light, darkness 
academic subjects: English, Chemistry, Art, Mathematics 
Foods: rice, milk, sugar, fat

توجه: فعل اسامی غیر قابل شمارشی، بصورت مفرد در جملات بکار می رود. مثال:

Fat isn’t good for you. چربی برای شما خوب نیست
Mathematics is my favorite subject. ریاضیات موضوع مورد علاقه من است

توجه: ماقبل اسامی غیر قابل شمارش از a, an استفاده نمی شود. ولی می توان از the هنگامی که به اشیای خاصی اشاره می شود استفاده نمود. مانند: the water.


مطالب رزسایت
learnhotenglish بازدید : 2 دوشنبه 4 بهمن 1395 زمان : 16:40

ساختار گذشته modal ها بصورت زیر می باشد:

اسم مفعول+modals+have

از حالت گذشته should برای بیان عملی استفاده می شود که در گذشته باید انجام می گرفته ولی انجام نشده است،مثال:

.I should have studied medicine

.She shouldn't have divorced Ali

حالت گذشته will,must بصورت فوق برای استنتاج و نتیجه گیری از انجام عملی در گذشته به کار می رود.مثال:

.The heating was working so they will have been cold

.There's no food in the fridge_she must have eaten it all

حالت گذشته may,might,could معمولا برای بیان مواردی استفاده می شود که انجام عملی در گذشته از نظر گوینده محتمل باشد.مثال:

.Someone phoned you earlier,it might have been Jim but I'm not sure

.She's very late.She may have broken down

.I don't know where he is,he could have gone for lunch

توجه:عبارت های won't have,can't have معمولا برای بیان مواردی استفاده می شود که انجام عملی در گذشته از نظر گوینده غیر محتمل و بعید باشد.مثال:

.Mark can't have gone to Benenden-It's a girls' school

.It's only 5 o'clock.They won't have arrived home yetمطالب رزسایت
learnhotenglish بازدید : 2 دوشنبه 4 بهمن 1395 زمان : 16:40

جمله سببی یا Causative Sentence زمانی به کار می رود که در آن فاعل،انجام فعل را به شخص دیگری واگذار نماید.مثلا جمله دادم اتاقم را تمیز کنند،یک جمله سببی می باشد.

در زبان انگلیسی برای نوشتن جملات سببی از افعال have و get بصورت زیر استفاده میکنند.

اسم مفعول+مفعول+have/get+فاعل

.I got my room cleaned

دادم اطاقم را تمیز کنند.

.They got their photoes enlarged

دادند عکس هایشان را بزرگ کنند.

.She can have her film cleaned

او می تواند بدهد فیلمش را کپی کنند.

.We are having the office cleaned

می دهیم دفتر را تمیز کنند.

.I must have my hair cut

باید بدهم موهایم را کوتاه کنند.

توجه:جملات فوق که در آن فردی که انجام کار را به او واگذار می کنیم نامشخص است،جملات سببی مجهول گفته می شود.در جملات سببی معلوم،کننده کار مشخص است.ساختار جملات سببی معلوم بصورتهای زیر می باشد:

مفعول+مصدر بدون to+شخص مورد نظر+have+فاعل

مفعول+مصدر با to+شخص مورد نظر+get+فاعل

مثال:

.I had my brother paint my room

.I got my brother to paint my room

دادم به برادرم اطاقم را رنگ کند.

توجه:می توان از کلماتی قبیل let,make نیز بجای have در جملات سببی معلوم استفاده نمود.

مثال:

.I made my brother help me finish the job

توجه:می توان از کلماتی از قبیل want,ask,request نیز بجای get در جملات سببی معلوم استفاده نمود.

مثال:

.I ask my brother to help me finish the jobمطالب رزسایت
learnhotenglish بازدید : 2 دوشنبه 4 بهمن 1395 زمان : 13:10

the حرف تعریف معین بوده و ماقبل اسامی که برای مخاطب مشخص باشد بکار می رود.حرف تعریف the قبل از اسامی مفرد و جمع می تواند بکار برده می شود.مثال:

(همان)پنجره(که می شناسی)The window

پنجره ایa window

حرف تعریف معین the در موارد زیر بکار می رود:

1-قبل از اسامی رشته کوه ها،رودخانه ها،اقیانوس ها،دریاها،مجموعه جزایر،بیابان ها و...

2-قبل از اسامی روزنامه ها،شرکت های دولتی و ملی،پست های سازمانی و...

3-قبل از نام کشور هایی که ترکیبی از چند لغت باشند.

4-قبل از اسامی ترتیبی مانند اول،دوم و...

5-قبل از صفات عالی

6-قبل از اسامی منحصر به فرد مانند ماه،خورشید،زمین و...

مثال:

The Andes,The River Seine,in the Middle East

The New York Time,The United Nation,the managing director

The United Kingdom

The first of March

The best

The moon,the North Pole

توجه:بنابراین حرف تعریف معین در مواردی از قبیل اسامی خاص،کوه های منفرد،مناطق،کشور ها،جزیره های منفرد،شهر و دریاچه و...بکار نمی رود.مثال:

.She lives in Western Australia

.They climbed Mount Everest

.France is in Europe

President Obamaمطالب رزسایت
learnhotenglish بازدید : 5 چهارشنبه 22 دی 1395 زمان : 20:24

used to به معنی(عادت داشتن به...)جهت بیان عادت به انجام کاری در زمان گذشته به کار می رود.(که در زمان حال ترک شده باشد)مثال:

.I used to drink too much coffee

در گذشته عادت به نوشیدن مقدار زیادی قهوه داشتم.

از آنجائیکه used to بیانگر زمان گذشته است،با استفاده از فعل کمکی did می توان جملات را سوالی و منفی نمود.مثال:

.I didn't use to eat coffee

?Did he use to avoid sweet

No,he didn't

توجه:می توان از would مشابه used to جهت بیان انجام کاری که در زمان گذشته بصورت مداوم انجام  می شده،نیز استفاده نمود.مثال:

.Whenever Richard was angry,he would talk out of the room

.She would cycle to school

توجه:می توان از زمان گذشته ساده نیز جهت بیان انجام کاری که در گذشته بصورت مداوم انجام می شده،مشابه used to استفاده نمود.مثال:

.She walked 5kms everyday

.We lived in Italy


مطالب رزسایت
learnhotenglish بازدید : 2 سه شنبه 21 دی 1395 زمان : 12:48

ضمایر ربطی یا Relative Pronouns مانند that,where,when,what,who ضمایری هستند که برای اتصال مابین جملات اصلی و جملات تابع به کار می روند.مثال:

.Fred is the man,Fred cleans the school:

.Fred is the man who cleans the school

فرد مردی است که مدرسه را تمیز می کند.

برخی از ضمایر ربطی عبارتند از:

who(به معنی که):برای اشاره به فاعل انسان به کار می رود.

which(به معنی که او را):برای اشاره به مفعول انسان به کار می رود.

that(به معنی که):به جای which,whom,who می تواند به کار برود.مثال:

.A dentist is someone that takes care of people's teeth

.A watch is a thing that shows the time

.A dictionary is a book that tells you the meaning of words

توجه:هنگامی که ضمایر ربطی به صورت مفعول و جمله نوشته می شوند،حذف آنها،تغییری در مفهوم جمله بوجود نمی آورد.مثال:

.The book that you bought gives great information about holidays:

.The book you bought gives great information about holidays

توجه:زمانیکه ضمایر ربطی بصورت فاعل در جمله نوشته می شوند،نمی توانند حذف شوند.مثال:

.The auther who wrote that book did a great job(صحیح)

.The auther wrote that book did a great job(غلط)

 


مطالب رزسایت
learnhotenglish بازدید : 2 سه شنبه 21 دی 1395 زمان : 12:47

حروف in برای مکانهایی سرپوشیده مانند اتاق،همچنین وسایل نقلیه خصوصی بکار می رود.مثال:

.She works in a big hotel

.They are in the playground

.They went to work in this car

حرف اضافه on برای سطح مکان ها،جاده و راه،همچنین برای وسایل نقلیه عمومی نیز بکار می رود.مثال:

.We've got a villa on the Mediterranean coast

.We had a lovely holiday on the River Thames

.She got a job on a ship.I don't like travelling on buses

حرف اضافه at برای نقاط ویژه و مشخص است مانندایستگاه قطار،مدرسه و دانشگاه به کار می رود.مثال:

.We met at the station

.Wait at the reception desk

.They're at work

.He's at home

.My daughter is at university

توجه:چنانچه عبارتهای at home و at school و...به معنی انجام دادن فعالیت در محل باشند(مانند کارکردن،سرکار بودن)بدون ذکر a و an،حرف اضافه at بکار برده می شود.در غیر این صورت چنانچه منظور از جمله،قرار گرفتن در موقعیت مکانی باشد از in استفاده می شود.


مطالب رزسایت
learnhotenglish بازدید : 2 سه شنبه 21 دی 1395 زمان : 9:17

افعال دوجزئی یا Prasal Verbs،افعالی هستند که از دو کلمه شامل فعل اصلی و حرف اضافه،تشکیل شده و معنی متفاوتی نسبت به فعل اصلی دارند.مانندturn on(روشن کردن)

برخی از افعال دوجزئی رایج عبارتند از:

turn on,turn off,fill up,try on,take off,put out,break up,take out,give up,pick up,look up,put on,put off,turn up,turn down

مثال:

.I will turn on the car

عبارت فوق به صورت زیر نیز می تواند نوشته شود:

.I will turn the car on

در این جمله مفعول مابین دو قسمت افعال دوجزئی قرار می گیرد.

توجه:اگر بجای مفعول از ضمایر مفعولی استفاده نماییم،ضمیر مفعولی می بایست مابین دو قسمت افعال دوجزئی نوشته شود.به عبارت دیگر جملات زیر از نظر نگارش درست بوده و معنی واحدی می دهند:

.I will turn off the light

.I will turn the light off

.I will turn it off

من چراغ را خاموش خواهم کرد.

ولی جمله زیر نادرست است:

.I will turn off it

توجه:برخی از افعال دوجزئی قابلیت جداشدن از هم را نداشته و همواره بصورت یک ترکیب مورد استفاده قرار می گیرند.نمونه ای از این افراد عبارتند از:

look for,search for,think of,hold on,get on,catch on,get off,keep on,ask for,fall of

مثال:

.I am looking for my book

به عبارت دیگر جمله زیر نادرست است:

.I am looking my book for


مطالب رزسایت

تعداد صفحات : 0

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
خبر نامه


معرفی وبلاگ به یک دوست


ایمیل شما :

ایمیل دوست شما :چت باکس
captcha


پیوندهای روزانه
آمار سایت
 • کل مطالب : 8
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 9
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 9
 • بازدید ماه : 9
 • بازدید سال : 21
 • بازدید کلی : 21
 • آخرین نظرات
  کدهای اختصاصی